امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی اعضای هیات مدیره
.

●  مهندس شهرام صالحی
● سمت :  عضو هیات مدیره و مدیر عامل
● معرفی کامل
●  مهندس حسن نرج آبادیان
● سمت :  رئيس هیات مدیره
● معرفی کامل
●  مهندس سید مهدی حجازی
● سمت :  عضو موظف هيات مديره
● معرفی کامل