آلبوم تندیس های امداد خودرو ایران
●  حاوی ۱۶ عکس
  آلبوم گواهینامه های امداد خودرو ایران
●  حاوی ۴ عکس
  آلبوم تقدیرنامه های امداد خودرو ایران
●  حاوی ۱۸ عکس