نسخه الكترونيكي دفترچه راهنماي خدمات كارت طلاييراهنماي خدمات و ضوابط

اين راهنما جهت آشنايي مشتركين شركت امداد خودروي ايران با كليات خدمات و ضوابط شركت مي باشد. نسخه الكترونيكي دفترچه راهنماي خدمات كارت طلايي و سرويس هاي امدادي شركت امداد خودرو ايران را با توجه به تاريخ عضويت خود از جدول ذيل دريافت فرمائيد . شماره بازنگري دفترچه

مشمولين

رديف

13


مشتركين جذب شده از تاريخ
 1391/06/01

1

14


مشتركين جذب شده از تاريخ
 1391/08/01

2

16
مشتركين جذب شده از تاريخ
 1392/05/02
 

17   
مشتركين جذب شده از تاريخ
 1394/12/01

04
مشتركين جذب شده از تاريخ
 1395/11/12

 
18
مشترکین جذب شده از تاریخ 
 1396/01/01

6
20  
مشترکین جذب شده از تاریخ 
 1397/06/01

 7