امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی اعضای هیات مدیره
.

●  مهندس شهرام صالحی
● سمت :  عضو هیات مدیره و مدیر عامل
● معرفی کامل
●  مهندس حسن نرج آبادیان
● سمت :  رئيس هیات مدیره
● معرفی کامل
●  مهندس رضا گنجي جويباري
● سمت :  نائب رئیس هيات مديره
● معرفی کامل