امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیران منطقه ای
.

●  مهدی روشن ضمیر نیکو
● سمت :  رئیس دفتر منطقه ای شيراز
● معرفی کامل
●  امیر باوی
● سمت :  سرپرست دفتر منطقه ای اهواز
● معرفی کامل
●  محمد علی بینش
● سمت :  رئیس دفتر منطقه اي كرمان
● معرفی کامل
●  علی رضا قازلی
● سمت :  رئيس دفتر منطقه اي ساري
● معرفی کامل
●  زهرا کاظمی
● سمت :  رئيس دفتر منطقه اي اصفهان
● معرفی کامل
●  حمید ندیمی
● سمت :  رئیس دفترمنطقه ای آذربایجان
● معرفی کامل
●  . .
● سمت :  رئيس دفتر منطقه اي همدان
● معرفی کامل
●  اسماعيل قرباني كلاچايه
● سمت :  رئيس دفتر منطقه اي رشت
● معرفی کامل
●  حمیدرضا خادم الحسینی
● سمت :  رئیس دفتر منطقه ای مشهد
● معرفی کامل
●  سید سعید الحسینی
● سمت :  رئیس دفتر حومه تهران
● معرفی کامل