امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  حسن

● نام خانوادگی :  پور حیدری

● سمت :  مدیر کنترل خدمات، بازرسی و رسیدگی به شکایات

● تحصیلات :  -

● ایمیل : 

● تلفن تماس : 

● موبایل : 

● شرح سوابق :