امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  وحید

● نام خانوادگی :  هاشم زاده

● سمت :  رئیس اداره اجرايي مركز تماس

● تحصیلات :  -