امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  هادي

● نام خانوادگی :  عبداله زاده

● سمت :  رئیس اداره اجرايي مركز تماس

● تحصیلات :  -