امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  قهرمان

● نام خانوادگی :  فهیمی گیگلو

● سمت :  مشاور مدیر عامل

● تحصیلات :  -