امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  مصطفی

● نام خانوادگی :  عامری

● سمت :  مدیر مهندسی و کیفیت

● تحصیلات :  -

● ایمیل :  -

● تلفن تماس :  -

● موبایل :  -

● شرح سوابق :