امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  جواد

● نام خانوادگی :  مطهري فر

● سمت :  مشاور مدیرعامل در امورحقوقي

● تحصیلات :  -

● شرح سوابق : 
مدیر حقوقی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو مدیر حقوقی موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو
مشاور مدیرعامل در شرکت نیرو محرکه
مشاور مدیرعامل در شرکت آپکو
مشاور مدیرعامل در شرکت تعاونی خاص