امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  هادي

● نام خانوادگی :  خسرواني فراهاني

● سمت :  مشاور مدير عامل

● تحصیلات :  -