امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  مهندس سید مهدی

● نام خانوادگی :  حجازی

● سمت :  عضو موظف هيات مديره