امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  محمد

● نام خانوادگی :  دانش

● سمت :  رئیس اداره جبران خسارت

● تلفن تماس :  021-82273031

● شرح سوابق : 

رئیس تضمین کیفیت گروه صنعتی سریر
سرپرست اداره کنترل تولید شرکت تولیدی قائم
مدیر تولید شرکت مهندسی رهام(فرا صنعت شمال)