امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  هادی

● نام خانوادگی :  عبدالله زاده

● سمت :  رئیس تعمیرگاه امداد خودرو ایران