امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  مهندس حسن

● نام خانوادگی :  نرج آبادیان

● سمت :  رئيس هیات مدیره