امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  مهندس شهرام

● نام خانوادگی :  صالحی

● سمت :  عضو هیات مدیره و مدیر عامل