امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  مجید

● نام خانوادگی :  محمد پناهی ها

● سمت :  مدیریت حراست

● شرح سوابق : 
حراست ايرانخودرو و ايساكو