امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  علي

● نام خانوادگی :  قارلقي

● سمت :  جانشین مدیر عملیات در دفاتر منطقه ای