امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی
.


● نام :  سعید

● نام خانوادگی :  امیریان هاشمی

● سمت :  سرپرست مدیریت ارتباطات

● تلفن تماس :  021-88608030