دعوت به همکاری درامدادخودروایران

 شرکـت امـدادخـودروایـران ارائـه کننده خـدمات امـدادخودروئی گـروه صنعتی ایـران خـودرو جـهت تکـمیل کـادر امـدادگری خـود از واجـدین شـرایط باداشتـن مـدرک تحصیلی حداقـل دیپلم و سابقـه کـار مرتبط دعـوت بـه همکـاری می نـماید.درصـورت تمایـل به همکـاری روی لینک زیر کلیک کرده و اطلاعات خود را با دقت تکمیل نمایید. 

https://goo.gl/forms/VjC4L5wmXmxMiRjB3