بيانيه و چشم انداز


بيانيه ها و استراتژي هاي شركت امداد خودرو ايران


بيانيه چشم انداز 

 • ما برآنيم كه برترين ، پيشروترين و بزرگترين شركت خدمات امدادي، خدمات ويژه و ارتباط با مشتريان خودرو در سطح منطقه و در كلاس جهاني باشيم.


بيانيه ماموريت

 • شركت امدادخودرو ايران بر اساس رسالت وجوديش متعهد است خدمات امدادي، خدمات ويژه و ارتباطي مشتريان خودرو را در سطح منطقه و كلاس جهاني برآورده سازدارزشهاي سازماني شركت امداد خودرو ايران


 • توسعه و مشاركت كاركنان: ما دستيابي به منافع خود را در گرو شناسايي شايستگي ها و توانايي ها ي كاركنان، توسعه كارگروهي و مشاركت همه جانبه آنها در جهت تسهيل در تصميم گيريها مي دانيم

 • خلاقيت و نوآوري: ما به خلاقيت و نوآوري ارزش مي ننهيم و بر اين باوريم كه پيشرو بودن در تمامي جوانب حاصل خلاقيت و نوآوري مي باشد و تلاش ما در جهت سازماندهي سازمان حول خلاقيت و نوآوري است

 • يادگيري وبهبود مستمر: ما بر اين باوريم كه ثبات در تصميم گيريها و موفقيت پايدار با يادگيري از طريق يجزيه و تحليلها، مقايسه و الگوبردارياز بهترينها، آموزش و بكارگيري تكنيكهاي روز و بهبود مستمر كليه فرايندها و فعاليتهاي كسب و كار و نتايج كليدي عملكرد، حاصل مي گردد.

 • فرايندگرايي: ما بر اين باوريم كه ايجاد سازمان فرايند محور و مديريت بر اساس فرايندها بهترين روش اداره كردن و پاسخگوبودن در راستاي ماموريت،چشم اندازع اهداف و استراتژيهاي سازمان بوده و به رضايت كليه مشترين و ذينفعان منجر خواهد شد

 • تعهدو مسئوليت پذيري سازماني: ما بر اين باوريم كه كاركنان متعهد و مسئوليت پذير عامل ايجاد سازمان خلاق، نوآور، يادگيرنده، فرايندمحور، مشاركت جو، مشتري مدار، و نتيجه گرا مي باشد

 • مشتري گرايي: ما بر اين باوريم كه حفظ و بقاء تدوام كسب و كارمان و بهره گيري از همكاري ساير سازمانها در جهت تكريم جامعه و حفظ محيط زيست در چارچوب قوانين و ضوابط كشوري و بين المللي سهيم باشيم

 • نتيجه گرايي : ما برآنيم كه نتايج كليه فرايندها و فعاليتهاي كسب وكارمان ضمن پاسخگويئ به نيازهاي تمامي مشتريان و ذينفعانمان به ايجاد ارزش افزوده براي آنها و سازمان نيز منجر گردد.خط مشي كيفيت


شركت امداد خودرو ايران به عنوان اولين و بزرگترين شركت ارائه دهنده خدمات امداد رساني خودرو در سطح كشور ، در راستاي مأموريت و چشم انداز خويش ، سيستم مديريت كيفيت خود را بر مبناي الزامات استاندارد ISO 9001:2008مستقر نموده و خط مشي كيفيت خود را به شرح زير تعيين و سرلوحه فعاليتهاي خويش قرار داده است :

 • افزايش رضايت مشتريان

 • كاهش شكايات مشتريان

 • ارائه خدمات جديد و متنوع 

 • افزايش جذب و تمديد اشتراك خدمات

 • كنترل و كاهش زمان ارائه خدمات

 • ارتقاء سطح شايستگي كاركنان و افزايش مشاركت آنان 

حمايت و اراده معاونين و مديران شركت با پشتوانه اعتقادي و عملي رؤسا و سرپرستان و همكاري و همدلي تمامي همكاران، به عنوان اصلي ترين سرمايه هاي شركت ، نيل به اهداف فوق را تضمين مي نمايد . استراتژي هاي شركت امداد خودرو ايران


 • رسوخ در بازار از طريق بازاريابي متمركز بر محصولات صفر و تمديدي سال اول

 • توسعه خدمات از طريق نوآوري در خدمات موجود

 • توسعه شبكه خدمات از طريق گسترش همكاري ها

 • طراحي كسب و كار جديد مطابق نياز بازارهاي فعلي و جديد از طريق شناسايي فرصتها

 • ارتقاي كيفيت خدمات از طريق افزايش كنترل بر نحوه ارائه خدماتخط مشي مديريت سرمايه انساني(منشور اخلاقي)


از آنجا كه دستيابي به اهداف كلان سازماني در گرو داشتن سرمايه انساني شايسته و توانمند است، لذا شركت امداد خودرو ايران جهت تامين، حفظ، نگهداري و توسعه اين سرمايه، بهبود ارتباطات موثر سازماني و توسعه فرهنگ كار گروهي و مشاركت پرسنل، خود را متعهد به ارائه كليه خدمات مرتبط با پرسنل به صورت حرفه اي دانسته و در اين راستا، خط مشي منابع انساني به شرح ذيل را سرلوحه فعاليتهاي خويش قرار داده است :

 • برنامه‌ريزي و تامين منابع انساني مورد نياز بخشهاي مختلف سازمان مطابق با استانداردهاي مهارت و شايستگي مشاغل

 • مديريت توسعه و ارتقاي دانش، مهارت ها و رفتارهاي كاركنان از طريق ابزارها و فرآيندهاي مناسب نظير آموزش بر اساس استاندارد ISO 10015:2003.

 • تامين سلامت و ايمني كاركنان در محيط كاري به همراه رسيدگي ويژه به امور رفاهي آنان

 • مديريت مناسب عملكرد، نظام پاداش دهي و جبران خدمت

 • توسعه فرهنگ مشاركت ، خلاقيت، نوآوري و مشتري گرايي در بين كاركناناستراتژي هاي منابع انساني


 • توانمند سازي كاركنان با تاكيد بر آموزش‌هاي مبتني بر استاندارد مهارت و شايستگي

 • افزايش مهارت فني امدادگران، كارشناسان و همكاران مركز تماس

 • افزايش مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري‌ها از طريق تقويت تيم‌هاي كاري و توسعه نظام پيشنهادها

 • نگهداري و انگيزش كاركنان كليدي و مستعد با تاكيد بر پرداخت‌هاي مبتني بر عملكرد

 • حفظ و ارتقاي سطح رفاه كاركنان از طريق بهره‌برداري از امكانات گروه و برون سپاري

 • بالا بردن سطح سلامت جسمي و رواني كاركنان از طريق توجه به مسايل ايمني و ارگونوميكي و تمركز بر برنامه‌هاي ورزشي

 • جذب نيروي انساني توانمند و متخصص جهت مشاغل تخصصي غير عملياتي مطابق با استاندارد مهارت و شايستگي مشاغل

 • تدوين نظام جامع برنامه‌ريزي و توسعه منابع انسانيخط مشي مديريت رسيدگي به شكايات مشتريان


شركت امدادخودرو ايران بزرگترين ارائه دهنده خدمات امدادرساني خودرو در سطح كشور در راستاي مأموريت و چشم انداز خود و با هدف پاسخگويي به انتظارات مشتريان و كسب اعتماد آنان و در نهايت افزايش مشتريان وفادار با بهره گيري ازنيروي انساني خود كه ارزشمندترين سرمايه شركت مي باشد، سيستم مديريت رسيدگي به شكايات مشتريان خود را براساس الزامات استاندارد ISO10002:2004 ومقررات و قوانين مرتبط مستقر نموده و خط مشي مديريت رسيدگي به شكايات مشتريان خود را بشرح زير اعلام مي نمايد:

 • توسعه كيفي خدمات 

 • توسعه فرهنگ پاسخ گويي به خواسته ها و نظرات و شكايات مشتريان بين كليه كاركنان سازمان

 • افزايش توانمندي نيروي انساني و فرآيندهاي سازمان 

 • بهره گيري از تكنولوژي هاي نوين در فرآيندهاي سازماني

 • توسعه ضمانت خدمات 

 • توسعه مشاركت كاركنان و ذينفعان در بهبود فرايند رسيدگي به شكايات مشتريان