امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : آذربايجان

● نام :  حمید

● نام خانوادگی :  ندیمی

● سمت :  رئیس دفترمنطقه ای آذربایجان

● تلفن تماس :  041-34752880

● شرح سوابق : 
همكاري با شركت امدادخودروايران از سال 1380 (امدادگر
كارشناس فني
سرپرست عملیات دفتر منطقه ای آذربایجان)