امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : اصفهان

● نام :  زهرا

● نام خانوادگی :  کاظمی

● سمت :  رئيس دفتر منطقه اي اصفهان

● تلفن تماس :  031-36200590

● شرح سوابق : 
12 سال سابقه فعالیت در شرکت امدادخودروایران (مسئول دفتر
تعویض خودرو
واحد بازاریابی
مسئول مالی)