امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : شيراز

● نام :  جواد

● نام خانوادگی :  اميري

● سمت :  رئيس دفتر منطقه اي ساري

● تلفن تماس :  011-33435053