امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : مشهد

● نام :  حمیدرضا

● نام خانوادگی :  خادم الحسینی

● سمت :  رئیس دفتر منطقه ای مشهد

● تلفن تماس :  051-38025555