امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : اصفهان

● نام :  حمید

● نام خانوادگی :  یاری

● سمت :  رئیس دفتر منطقه ای اهواز

● تلفن تماس :  061-33722171