امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : اهواز

● نام :  امیر

● نام خانوادگی :  باوی

● سمت :  سرپرست دفتر منطقه ای اهواز