امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : رئیس دفتر حومه تهران

● نام :  اسماعيل

● نام خانوادگی :  قرباني كلاچايه

● سمت :  رئيس دفتر منطقه اي رشت