امداد خودرو ایران : ۰۹۶۴۴۰
معرفی مدیر منطقه ای
.

مدیر منطقه : كرمان

● نام :  محمد علی

● نام خانوادگی :  بینش

● سمت :  رئیس دفتر منطقه اي كرمان

● تلفن تماس :  034-32612898